•  
  •  
 
Big Data Mining and Analytics

Volume 2, Issue 1 (2019)

Research Articles

PDF

Heterogeneous Network-Based Chronic Disease Progression Mining
Chenfei Sun, Qingzhong Li, Lizhen Cui, Hui Li, and Yuliang Shi

PDF

Disseminating Authorized Content via Data Analysis in Opportunistic Social Networks
Chenguang Kong, Guangchun Luo, Ling Tian, and Xiaojun Cao

PDF

A Brief Review of Network Embedding
Yaojing Wang, Yuan Yao, Hanghang Tong, Feng Xu, and Jian Lu

PDF

Auxo: A Temporal Graph Management System
Wentao Han, Kaiwei Li, Shimin Chen, and Wenguang Chen