•  
  •  
 
Big Data Mining and Analytics

Volume 1, Issue 1 (2018)

Research Articles

PDF

DeepEye: Link Prediction in Dynamic Networks Based on Non-negative Matrix Factorization
Nahla Mohamed Ahmed, Ling Chen, Yulong Wang, Bin Li, Yun Li, and Wei Liu

PDF

Applications of Deep Learning to MRI Images: A Survey
Jin Liu, Yi Pan, Min Li, Ziyue Chen, Lu Tang, Chengqian Lu, and Jianxin Wang

PDF

Online Internet Traffic Monitoring System Using Spark Streaming
Baojun Zhou, Jie Li, Xiaoyan Wang, Yu Gu, Li Xu, Yongqiang Hu, and Lihua Zhu

PDF

ZenLDA: Large-Scale Topic Model Training on Distributed Data-Parallel Platform
Bo Zhao, Hucheng Zhou, Guoqiang Li, and Yihua Huang

PDF

DeepEye: An Automatic Big Data Visualization Framework
Xuedi Qin, Yuyu Luo, Nan Tang, and Guoliang Li