•  
  •  
 
Big Data Mining and Analytics

Most Popular Papers *

PDF

Bayesian Analysis of Complex Mutations in HBV, HCV, and HIV Studies
Bing Liu, Shishi Feng, Xuan Guo, and Jing Zhang

PDF

A Survey of Data Partitioning and Sampling Methods to Support Big Data Analysis
Mohammad Sultan Mahmud, Joshua Zhexue Huang, Salman Salloum, Tamer Z. Emara, and Kuanishbay Sadatdiynov

PDF

Sparse Deep Nonnegative Matrix Factorization
Zhenxing Guo and Shihua Zhang

PDF

Error Data Analytics on RSS Range-Based Localization
Shuhui Yang, Zimu Yuan, and Wei Li

PDF

Machine Knowledge and Human Cognition
Fashen Li, Lian Li, Jianping Yin, Liang Huang, Qingguo Zhou, Ning An, Yong Zhang, Li Liu, Jialin Zhang, Kun Kuang, Lei Yang, Zhixi Wu, and Lianchun Yu

PDF

Multi-Attention Fusion Modeling for Sentiment Analysis of Educational Big Data
Guanlin Zhai, Yan Yang, Heng Wang, and Shengdong Du

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.
» Updated as of 03/16/21.