•  
  •  
 
Astrodynamics

Volume 4, Issue 4 (2020)

Research Articles

PDF

Hayabusa2's superior solar conjunction mission operations: Planning and post-operation results
Stefania Soldini, Hiroshi Takeuchi, Sho Taniguchi, Shota Kikuchi, Yuto Takei, Go Ono, Masaya Nakano, Takafumi Ohnishi, Takanao Saiki, Yuichi Tsuda, Fuyuto Terui, Naoko Ogawa, Yuya Mimasu, Tadateru Takahashi, Atsushi Fujii, Satoru Nakazawa, Kent Yoshikawa, Yusuke Oki, Chikako Hirose, Hirotaka Sawada, Tomohiro Yamaguchi, and Makoto Yoshikawa

Link

Motion reconstruction of the small carry-on impactor aboard Hayabusa2
Takanao Saiki, Yuya Mimasu, Yuto Takei, Manabu Yamada, Hirotaka Sawada, Kazunori Ogawa, Naoko Ogawa, Hiroshi Takeuchi, Akira Miura, Yuri Shimaki, Koji Wada, Rie Honda, Yasuhiro Yokota, Kei Shirai, Naruhisa Sano, Hirohito Ohtsuka, Go Ono, Kent Yoshikawa, Shota Kikuchi, Chikako Hirose, Yukio Yamamoto, Takahiro Iwata, Masahiko Arakawa, Seiji Sugita, Satoshi Tanaka, Fuyuto Terui, Makoto Yoshikawa, Satoru Nakazawa, Sei-ichiro Watanabe, and Yuichi Tsuda

Link

Orbit insertion strategy of Hayabusa2’s rover with large release uncertainty around the asteroid Ryugu
Yusuke Oki, Kent Yoshikawa, Hiroshi Takeuchi, Shota Kikuchi, Hitosi Ikeda, Daniel J. Scheeres, Jay W. McMahon, Junichiro Kawaguchi, Yuto Takei, Yuya Mimasu, Naoko Ogawa, Go Ono, Fuyuto Terui, Manabu Yamada, Toru Kouyama, Shingo Kameda, Kazuya Yoshida, Kenji Nagaoka, Tetsuo Yoshimitsu, Takanao Saiki, and Yuichi Tsuda

Link

Ground-based low altitude hovering technique of Hayabusa2
Yuya Mimasu, Kent Yoshikawa, Go Ono, Naoko Ogawa, Fuyuto Terui, Yuto Takei, Takanao Saiki, and Yuichi Tsuda

Link

Hayabusa2’s station-keeping operation in the proximity of the asteroid Ryugu
Yuto Takei, Takanao Saiki, Yukio Yamamoto, Yuya Mimasu, Hiroshi Takeuchi, Hitoshi Ikeda, Naoko Ogawa, Fuyuto Terui, Go Ono, Kent Yoshikawa, Tadateru Takahashi, Hirotaka Sawada, Chikako Hirose, Shota Kikuchi, Atsushi Fujii, Takahiro Iwata, Satoru Nakazawa, Masahiko Hayakawa, Ryudo Tsukizaki, Satoshi Tanaka, Masanori Matsushita, Osamu Mori, Daiki Koda, Takanobu Shimada, Masanobu Ozaki, Masanao Abe, Satoshi Hosoda, Tatsuaki Okada, Hajime Yano, Takaaki Kato, Seiji Yasuda, Kota Matsushima, Tetsuya Masuda, and Makoto Yoshikawa

Link

The deep-space multi-object orbit determination system and its application to Hayabusa2’s asteroid proximity operations
Hiroshi Takeuchi, Kent Yoshikawa, Yuto Takei, Yusuke Oki, Shota Kikuchi, Hitoshi Ikeda, Stefania Soldini, Naoko Ogawa, Yuya Mimasu, Go Ono, Fuyuto Terui, Naoya Sakatani, Manabu Yamada, Toru Kouyama, Shingo Kameda, Takanao Saiki, and Yuichi Tsuda

Link

Guidance, navigation, and control of Hayabusa2 touchdown operations
Fuyuto Terui, Naoko Ogawa, Go Ono, Seiji Yasuda, Tetsuya Masuda, Kota Matsushima, Takanao Saiki, and Yuichi Tsuda